Resevillkor

Resor bokade före 1 augusti 2018

Det är varje resesällskaps skyldighet att ta del av våra kataloguppgifter samt resevillkor. För resan gäller de Allmänna och Särskilda Resevillkor för paketresor som anges nedan. De allmänna villkoren har antagits i överenskommelse med Researrangörsföreningen i Sverige.  De Särskilda Villkoren som anges kursivt är särskilda villkor för Out Of Bounds och kompletterar de Allmänna Villkoren.

1. Avtalet

1.1 Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som ska fullgöras av någon annan än arrangören. Om återförsäljaren är part i avtalet, ansvarar han mot resenären på samma sätt som arrangören.

1.1.1 Huvudresenär är den person i vars namn avtalet har träffats. Huvudresenären anges först i färdhandlingarna eller på annat tydligt sätt. Huvudresenären är betalningsansvarig enligt avtalet. Alla ändringar och eventuell avbeställning måste ske av huvudresenären. Undantag kan göras om huvudresenären blir allvarligt sjuk och inte kan genomföra ändringen eller avbokningen. Huvudresenären ansvarar för att förse arrangören med korrekta bokningsuppgifter för övriga resenärer som omfattas av avtalet.

Huvudresenären ansvarar för att denne kan nås av viktiga meddelanden (till exempel nya flygtider) på den e-post och det telefonnummer som meddelats Out Of Bounds.

1.1.2 Om resenären är under 18 år och reser utan målsman måste detta uppges vid bokningstillfället. Intyg som visar godkännande från samtliga målsmän ska insändas till arrangören innan betalning av resan görs.

Out Of Bounds ansvarar inte för eventuella merkostnader som uppkommer om åldern på resenären inte stämmer enligt vad som angivits.

1.2 Arrangören ska hålla resenären underrättad om frågor av betydelse för resenären som sammanhänger med avtalet.

1.3 Anslutningsresa eller specialarrangemang ingår i avtalet endast om den/det sålts eller marknadsförts tillsammans med huvudarrangemanget för ett gemensamt pris eller för skilda priser som är knutna till varandra.

Out Of Bounds paketresor påbörjas och avslutas på den i fakturan angivna avreseorten. Out Of Bounds ansvarar för alla flygsträckor som är bokade inom den köpta paketresan. Out Of Bounds ansvarar inte för anslutningsflyg som kunden själv bokat och fritar sig helt från ansvar för eventuella merkostnader i samband med flygförseningar och tidtabellsändringar, vilken förorsakar att resenären inte kan nyttja anslutningsresan.

1.4 Avtalet är bindande för parterna när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens beställning och resenären inom avtalad tid betalat överenskommen anmälningsavgift enligt arrangörens anvisningar.

1.5 Arrangören ska bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål.

1.6 Önskemål garanteras inte.

1.7 Resenären är skyldig att kontrollera färdhandlingarna så snart de erhållits. Eventuella felaktigheter måste påtalas snarast. En avgift kan tas ut vid rättning av uppgifter.

1.8 Resenärer som inte utnyttjar bokad utresa eller infinner sig för sent på flygplatsen, förlorar rätten till paketresans alla delar. Någon återbetalning av resans pris sker ej.

 

2. Betalning av resan

2.1 Resenären ska betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet.

2.2 Arrangören får inte kräva slutbetalning av resans pris tidigare än 40 dagar före avresan, om inte annat överenskommits.

Out Of Bounds skräddarsyr resor på beställning. Kundens datum för slutbetalning påverkas av Out Of Bounds leverantörers krav på betalning. Detta varierar ibland stort beroende på destination, säsong, avresedatum i förhållande till bokningsdatum och övrigt innehåll i bokningen. Betalar inte Out Of Bounds enligt leverantörernas krav kan kundens bokning inte garanteras.

2.3 Arrangören får i samband med bokningsbekräftelsen ta ut en första delbetalning (anmälningsavgift). Anmälningsavgiften ska vara skälig i förhållande till resans pris och omständigheterna i övrigt.

Out Of Bounds ordinarie anmälningsavgift är 1000:- per person. Anmälningsavgiften på skräddarsydda resor är dock ofta högre då den påverkas av Out Of Bounds leverantörers krav på betalning. Detta varierar ibland stort beroende på destination, säsong, avresedatum i förhållande till bokningsdatum och övrigt innehåll i bokningen. Betalar inte Out Of Bounds enligt leverantörernas krav kan kundens bokning inte garanteras.

2.4 Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva avtalet och behålla anmälningsavgiften som skadestånd om inte detta är oskäligt.

Fullgjord betalning skall kunna styrkas. Påminnelse skickas inte ut.

2.5 Önskar resenären avbeställningsförsäkring skall detta anmälas vid beställning och betalas tillsammans med anmälningsavgiften. Vi samarbetar med Gouda försäkringar. Läs mer här.

 

3. Avbeställning

3.1 Resenären har rätt att avbeställa resan enligt följande:

3.1.1 Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresan ska resenären betala anmälningsavgiften som avbokningskostnad.

3.1.2 Vid avbeställning 30-15 dagar före avresan, ska resenären erlägga 25 % av resans pris, dock lägst anmälningsavgiften.

3.1.3 Vid avbeställning 14-9 dagar före avresan, ska resenären erlägga 50 % av resans pris, dock lägst anmälningsavgiften.

3.1.4 Vid avbeställning 8 dagar eller mindre före avresan, ska resenären betala hela resans pris.

Andra avbokningsvillkor kan förekomma beroende på resans art. Uppgift om detta framgår av bokningsbekräftelsen.

Bokningar av flyg utanför våra förbokade platser (allotment) behöver ofta biljetteras inom en begränsad tid efter bokning. Vid en sådan bokning debiteras flygets kostnad redan på delbetalningen vilket innebär omgående betalning. Vissa hotell har avvikande betalningskrav vilket också kan medföra att en större delbetalning kan bli aktuell. I dessa fall återbetalas inte heller dessa kostnader vid en eventuell avbokning.

Av resenären gjord avbeställning skall anses ha ägt rum vid den tidpunkt då meddelandet om avbeställningen kommit Out Of Bounds tillhanda. I resans pris inräknas inte vad resenären eventuellt erlagt för ett avbeställningsskydd, detta då avbeställningsskyddet inte återbetalas.

3.2 Resenär kan teckna en separat avbeställningsförsäkring med Gouda försäkringar via Out Of Bounds. Läs mer här.

 

4. Resenärens ändringar av resan

4.1 Resenären har rätt att ändra avtalet om arrangören medger detta. Ändringar i avtalet kan medföra tillkommande kostnader för resenären från arrangören eller annan.

 

5. Resenärens rätt att överlåta avtalet

5.1 Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan. Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta arrangören eller återförsäljaren om överlåtelsen.

5.2 Överlåtaren och förvärvaren är solidariskt ansvariga gentemot arrangören eller återförsäljaren för allt vad som återstår att betala för resan och för extra kostnader, högst 500 kronor. Beloppsbegränsningen gäller inte om arrangören kan visa att den faktiska kostnaden för överlåtelsen uppgår till ett högre belopp som i sådant fall får uttas.

När en överlåtelse som senast kan ske beror på gällande villkor hos aktuellt transportföretag och övriga leverantörer som Out Of Bounds anlitat.

 

6. Arrangörens ändringar före avresan

6.1 Arrangörens rätt att ändra avtalsvillkoren

6.1.1 Arrangören får ändra avtalsvillkoren till resenärens nackdel endast om det framgår tydligt av avtalet att det får ske.

6.1.2 Om arrangören avser att bryta avtalet, eller ändra avtalsvillkoren, ska arrangören underrätta resenären snarast och därvid lämna besked om dennes rätt att frånträda avtalet enligt punkt 6.4.

6.2. Ändring av priset

6.2.1 Inträffar kostnadsökningar för arrangören efter det att avtalet blivit bindande för parterna, får arrangören höja priset för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa beror på:

  1. ändringar i transportkostnader
  2. ändringar i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan, eller
  3. ändringar i växelkurser som påverkar arrangörens kostnader för resan.

6.2.2 Priset får höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som arrangören drabbas av för genomförandet av avtalet, förutsatt att denna kostnadsökning är av sådant slag som anges i punkt 1–3 ovan. Om till exempel en avgift enligt punkt 1 ovan ökar med 100 kronor för varje resenär, får priset för resan höjas med samma belopp. Researrangören är skyldig att på resenärens begäran redovisa hur prishöjningen beräknats. Rätt till prishöjning enligt punkt 1–3 ovan föreligger endast om kostnadsökningen sammanlagt överstiger 100 kronor.

6.2.3 Resans pris ska sänkas om arrangörens kostnader, av skäl som angivit ovan, minskar med sammanlagt minst 100 kronor.

6.2.4 Arrangören ska så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändringarna. Priset får inte höjas och behöver inte heller sänkas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen.

6.3. Tidtabellsändringar

6.3.1 Tiderna för avresa och hemresa i bokningsbekräftelsen är endast preliminära. Arrangören ska snarast och senast 20 dagar före avresan precisera de avgångstider som ska gälla för resan.

Vid skräddarsydda paket med individuellt bokade flygresor kan flygbolagen ändra flygtiderna ändå inpå avresa. Out Of Bounds ansvarar för att så skyndsamt som möjligt informera kunden om en ändring sker.

6.4 Resenärens rätt att frånträda avtalet

6.4.1 Resenären får frånträda avtalet om arrangören inte kommer att fullgöra vad han åtagit sig och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för resenären.

6.4.2 Resenären ska inom skälig tid meddela arrangören eller återförsäljaren om han vill frånträda avtalet enligt föregående punkt. Gör resenären inte det, förlorar han sin rätt att frånträda avtalet.

6.5 Resenärens rätt till ersättningsresa

6.5.1 Frånträder resenären avtalet enligt punkt 6.4 har han rätt till annan paketresa som är av likvärdig eller högre kvalitet, om arrangören kan erbjuda detta. Om resenären godtar en sämre ersättningsresa har han rätt till ersättning för prisskillnaden.

6.5.2 Avstår resenären från sin rätt till ersättningsresa, eller kan en sådan resa inte erbjudas, ska resenären snarast men senast inom 14 dagar från avståendet få tillbaka vad han betalat enligt avtalet.

6.5.3 Bestämmelserna i punkterna 6.5.1 och 6.5.2 gäller också om arrangören ställer in resan utan att resenären är skuld till det.

6.6 Resenärens rätt till skadestånd, arrangörens inställande av resa

6.6.1 I fall som avses i punkt 6.5 har resenären rätt till skadestånd från arrangören, om det är skäligt.

6.6.2 Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in resan föreligger inte, om arrangören visar:

  1. att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan och resenären inom en i avtalet angiven tid skriftligen underrättas om att resan ställts in, eller
  2. att resan inte kunnat genomföras på grund av hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

6.6.3 Beror det på någon som arrangören har anlitat att resan har ställts in, är arrangören fri från skadeståndskrav enligt punkterna 6.6.1 och 6.6.2 endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om orsaken är hänförlig till någon annan i ett tidigare led.

6.7 Arrangörens och resenärens rätt att frånträda avtalet vid ingripande händelser m.m.

6.7.1 Såväl arrangören som resenären har rätt att frånträda avtalet, om det efter det att avtalet blivit bindande för parterna på eller i närheten av resmålet eller utefter den planerade färdvägen inträffar katastrof, krigshandling, generalstrejk eller annan ingripande händelse, som väsentligt påverkar resans genomförande eller förhållandena på resmålet vid den tidpunkt då resan ska genomföras.

6.7.2 För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits ska sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas.

 

7. Arrangörens ändringar efter avresan

7.1 Uteblivna prestationer

7.1.1 Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, ska arrangören ordna lämpliga ersättningsarrangemang utan extra kostnad för resenären.

7.1.2 Kan ersättningsarrangemang inte ordnas eller avvisar resenären på godtagbara grunder sådana arrangemang, ska arrangören, om det är skäligt och utan extra kostnad för resenären, tillhandahålla likvärdig transport tillbaka till platsen för avresan eller till någon annan ort som resenären godkänner.

7.1.3 Innebär en förändring i avtalet enligt första eller andra stycket en försämring för resenären, är han, om det är skäligt, berättigad till prisavdrag och skadestånd.

7.2 Andra fel och brister.

7.2.1 Vid andra fel i de avtalade tjänsterna än sådana som anges i punkt 7.1 har resenären rätt till prisavdrag och skadestånd, om inte felet beror på resenären själv.

7.2.2 Resenären har inte rätt till skadestånd, om arrangören visar att felet beror på ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

7.2.3 Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt dessa resevillkor endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led.

7.2.4 Vid fel som har sin grund i omständigheter som beskrivs i punkterna 7.2.2 och 7.2.3 ska arrangören genast ge resenären den hjälp som behövs.

7.3 Skadeståndets omfattning.

7.3.1 Skadestånd enligt dessa villkor omfattar ersättning för ren förmögenhetsskada, ersättning för personskada och sakskada. Det åligger resenären att i möjligaste mån begränsa skadan.

 

8. Reklamation och avhjälpande

8.1 Resenären får inte åberopa fel i de avtalade tjänsterna om denne inte inom skälig tid efter det att denne märkt eller bort märka felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet. Detta bör om möjligt ske på resmålet.

8.2 Utan hinder av punkt 8.1 får resenären åberopa fel om arrangören eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

8.3 Om resenären under resan framför klagomål som inte är obefogade, ska arrangören eller dennes lokala representant genast vidta åtgärder för att finna en lämplig lösning.

Klagomål på sådant som kan korrigeras på plats ska tas upp direkt med hotellet eller annan berörd aktör på resmålet. Om resenären inte är nöjd med hur situationen hanteras ska Out Of Bounds kontaktas snarast möjligt dock senast 24 timmar efter att felet upptäckts för att få en chans att lösa problemet på plats. Vi reserverar oss för att handläggningen tar viss tid. Vi reserverar oss även för eventuella tryckfel som kan vara orsak till klagomål.

 

9. Resenärens ansvar under resan

9.1 Arrangörens anvisningar

9.1.1 Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och på resmålet och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet.

9.2 Resenärens ansvar för skada

9.2.1 Resenären är ansvarig för eventuellt skadestånd i anledning av skada som resenären genom vårdslöshet vållar arrangören.

9.3 Resenären ansvarar för formaliteter

9.3.1 Resenären är själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som till exempel innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer och försäkring.

9.3.2 Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, till exempel hemtransport i följd av avsaknad av pass, om inte bristerna orsakats av felaktig information från arrangören eller återförsäljaren.

Resenären ombesörjer själv för det skydd som anses erforderligt såsom ansvars-, olycksfalls och resgodsförsäkring.

9.3.3 Resenären ansvarar för att ta del av information som tillhandahållits av arrangören.

9.4 Avvikande från arrangemanget

9.4.1 Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till arrangören eller dennes representant.

Resenären skall senast 24 timmar före av arrangören uppgiven återresetid kontakta denne för kontroll av uppgifter om hemresan.

9.4.2 Vid avvikelse enl. 9.4 sker ingen återbetalning av de delar av resan som inte utnyttjats.

9.4.3 Om resenären uteblir från angivna transporter eller annars underlåter att utnyttja de prestationer som ingår i resan, kan någon gottgörelse inte påräknas. Flygresan kan endast utnyttjas på de på färdhandlingarna angivna dagarna för ut- respektive hemresa. Skulle resenären missa planet på grund av eventuella transportproblem som resenären på egen hand ombesörjt har resenären förverkat sin rätt till hemtransport med Out Of Bounds.

 

10. Tvistlösning

10.1 Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol.